MFA Exhibition > 36484806

36484806 (folding chair, envelopes, mirror, wall, ground)
36484806 (folding chair, envelopes, mirror, wall, ground)
48” x 48” x 36”
2006