Writing > Top Ten "Zacks"

Top Ten Zacks 
[installation view]
Top Ten Zacks
[installation view]